Reutilisatioun vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch sengem Online-Dictionnaire fir e Rätsel nom Virbild vum populäre Wordle ze generéieren. E Wuert pro Dag a 6 Versich, méi gëtt et net ze soen.


Discussions

Discussion entre l'organisation et la communauté à propos de ce jeu de données.