Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire

Inhalt, deen ënner http://www.lod.lu/ ka consultéiert ginn: Artikelen, Tabellen, Audio.

Beuecht w.e.g. beim Benotze vun den LOD-Daten onbedéngt d'Attributer lod:MARQUE-USAGE/@lod:STYLE (bei de beschriwwene Sënner [lod:UNITE-DE-SENS] vun engem Wuert), lod:EXEMPLE/@lod:MARQUE-USAGE an lod:EXEMPLE-GLOSE/@lod:MARQUE-USAGE (bei de Beispiller).

Dës Attributer beschreiwen de Sproochregëster a weisen och op e vereelzten oder en ofwäertende Gebrauch hin.

Méiglech Valeuren:

ALLG (∅)
EGS ("ëmgangssproochlech")
FAM ("graff")
GEHUEW ("gehuewen")
KANNERSPROOCH ("Kannersprooch")
PEJ ("pejorativ")
VEREELZT ("vereelzt")
VULG ("vulgär")


Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

Content to be viewed on http://www.lod.lu/: articles, tables, audio.

Please pay close attention to the following attributes when using the LOD data:

lod:MARQUE-USAGE/@lod:STYLE (for the described meanings [lod:UNITE-DE-SENS] of a word), lod:EXEMPLE/@lod:MARQUE-USAGE and lod:EXEMPLE-GLOSE/@lod:MARQUE-USAGE (for the examples).

These attributes describe the language register and also highlight dated or derogatory uses.

Possible values:

ALLG (∅)
EGS ("colloquial")
FAM ("crude")
GEHUEW ("formal")
KANNERSPROOCH ("child language")
PEJ ("pejorative")
VEREELZT ("archaic")
VULG ("vulgar")

Resources

2022-06-03-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2022-05-05-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2022-03-01-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-12-05-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-09-17-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-08-17-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-07-14-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-06-14-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-05-17-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-04-22-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-03-12-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2021-02-05-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2020-12-18-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2020-11-18-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2020-08-05-lod-opendata.tar.gz

2020-07-06-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

2020-06-03-lod-opendata.tar.gz

Primärdate vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire Raw data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire

Discussions

Discussion between the organization and the community about this dataset.

Community resources

You have built a more comprehensive database than those presented here? This is the time to share it!

Reuses

You reused these data and published an article, a computer graphics, or an application? It's time to let you know! Reference your work in just a few clicks and increase your visibility.