Komplett Wuertlëscht (lod-wl) mat all de méigleche Graphien (item/graphie) aus den Date vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire.

Mat den n-Regel-Formen (graphie/@ouni-n), den IDe vun den entspriechenden LOD-Artikelen (lod-artikel/@id), der lemmatiséierter Form (lod-artikel/@adress), der Wuertaart (lod-artikel/@kat) a Synonymmen (lod-artikel/syn).

Méiglech Wuertaarten:

Adjektiv
onverännerbart Adjektiv
Adverb
bestëmmten Artikel
onbestëmmten Artikel
Demonstrativpronomen
Indefinitpronomen
Interrogativpronomen
Personalpronomen
Possessivpronomen
Reflexivpronomen
Relativpronomen
Eegennumm
Hëllefsverb
Modalverb
Verb
Interjektioun
Kardinalzuel
Ordinalzuel
Konjunktioun
männlecht Substantiv
männlecht/sächlecht Substantiv
männlecht/weiblecht Substantiv
Substantiv
sächlecht Substantiv
weiblecht Substantiv
weiblecht/sächlecht Substantiv
Partikel
Prepositioun
Pronominaladverb
schwaacht Pronominaladverb
staarkt Pronominaladverb

D'LOD-Artikele kënne verlinkt ginn iwwer d'Adress https://www.lod.lu/?id .

Fir Remarken a Verbesserungsvirschléi kënnt Dir Iech gären op lod@lod.lu bei eis mellen.


Complete wordlist (lod-wl) of all possible written forms (item/graphie) taken from the data of the Lëtzebuerger Online Dictionnaire.

With the n-rule-forms (graphie/@ouni-n), the IDs of the relevant LOD entries (lod-artikel/@id), the lemmatised form (lod-artikel/@adress), the part of speech (lod-artikel/@kat) and synonyms (lod-artikel/syn).

Possible parts of speech:

Adjektiv ("adjective")
onverännerbart Adjektiv ("unmodifiable adjective")
Adverb ("adverb")
bestëmmten Artikel ("definite article")
onbestëmmten Artikel ("indefinite article")
Demonstrativpronomen ("demonstrative pronoun")
Indefinitpronomen ("indefinite pronoun")
Interrogativpronomen ("interrogative pronoun")
Personalpronomen ("personal pronoun")
Possessivpronomen ("possessive pronoun")
Reflexivpronomen ("reflexive pronoun")
Relativpronomen ("relative pronoun")
Eegennumm ("proper noun")
Hëllefsverb ("auxiliary verb")
Modalverb ("modal verb")
Verb ("verb")
Interjektioun ("interjection")
Kardinalzuel ("cardinal number")
Ordinalzuel ("ordinal number")
Konjunktioun ("conjunction")
männlecht Substantiv ("masculine noun")
männlecht/sächlecht Substantiv ("masculine/neutral noun")
männlecht/weiblecht Substantiv ("masculine/feminine noun")
Substantiv ("noun")
sächlecht Substantiv ("neutral noun")
weiblecht Substantiv ("feminine noun")
weiblecht/sächlecht Substantiv ("feminine/neutral noun")
Partikel ("particle")
Prepositioun ("preposition")
Pronominaladverb ("pronominal adverb")
schwaacht Pronominaladverb ("weak pronominal adverb")
staarkt Pronominaladverb ("strong pronominal adverb")

LOD entries may be linked via the following address: https://www.lod.lu/?id

For comments and suggestions, you can contact us at lod@lod.lu.

Resources

2020-01-09-lod-wl.tar.gz

Komplett Wuertlëscht mat all de méigleche Graphien aus den Date vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire. Complete wordlist of all possible written forms taken from the data of the…

Discussions

Discussion between the organization and the community about this dataset.

Community resources

You have built a more comprehensive database than those presented here? This is the time to share it!

Reuses

You reused these data and published an article, a computer graphics, or an application? It's time to let you know! Reference your work in just a few clicks and increase your visibility.